Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Kapanej

Kapanej bio je, u grčkoj mitologiji, sin Hiponoja i Astinome ili, po drugima, Laodike, te muž Evadne, s kojom je imao sina Stenela. Neki pripovedaju da mu se žena zvala Janira.

                                               

Broš

Broš je vrsta nakita osmišljena da bude pričvršćena za odjeću, često i predmet čime se odjeća zakapča. Uglavnom je izrađen od metala, najčešće srebra ili zlata, ponekad i od bronze i drugih materijala. Broševi su često ukrašeni emajlom ili dragul ...

                                               

Мингуо календар

Календар Републике Кине је начин бројања година који се тренутно користи у тзв. Републици Кини. У континенталној Кини је коришћен од 1912. до оснивања НР Кине 1949. По узору на царску традицију употребе имена ере суверена и године владавине, зван ...

                                               

Janko Konstantinov

Janko Konstantinov je makedonski i jugoslavenski arhitekta poznat po svom brutalističkom stilu. Rođen je 18. januara 1926. godine u Bitolju. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1952. godine. Kao projektant, radio je u Švedskoj i ...

                                               

1.3-Cikloheksadien

1.3-Cikloheksadien je visoko zapaljivi cikloalken. On je bezbojna čista tečnost. Njegov indeks refrakcije je 1.475. On se može koristiti kao donor vodonika u transfer hidrogenaciji, pošto je njegova konverzija u benzen + vodonik egzotermna oko 20 ...

                                               

Plućna maramica

Plućna maramica tanka je opna koja obavija oba plućna krila. Sastoji se od dva lista, od kojih je jedan srastao sa plućima, a drugi sa zidom grudnog koša. Tanki list koji pokriva neposredno spoljašnju površinu pluća naziva se plućni ili drobni li ...

                                               

Natrijum perkarbonat

Natrijum perkarbonat formira bezbojne kristale, koji se dobro rastvaraju u vodi. Takav rastvor reaguje veoma bazno. U čvrstom stanju ovaj materijal je nagrizajući. Prilikom njegovog zagrevanja iznad 50 °C, otpušta se vodonik peroksid, koji se dal ...

                                               

Zakoni o uniji 1800.

Zakoni o uniji iz 1800. se odnose na dva zakona kojima je učvršćen odnos Velika Britanija i Irske čime je osnovano Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske. Ime ovih zakona bio je Zakon o uniji sa Irskom iz 1800. usvojen u oba doma Parlame ...

                                               

Psihoza

Psihoza je psihički poremećaj kod koga je kao primarni simptom prisutno otuđenje pacijenta od realnosti. Ogledaju se u poremećenom kontaktu ili čak prekidu kontakta sa stvarnošću, dubokim poremećajima opažanja, emocija, mišljenja i ponašanja. Psi ...

                                               

Kalcijum karbonat

Kalcijum-karbonat je hemijsko jedinjenje koje spada u klasu neorganskih soli. Molekularna formula kalcijum-karbonata je CaCO 3. Najčešći oblici kalcijum karbonata su krečnjak, kreda i mermer.

                                               

Gemcitabin

Gemcitabin je nukleozidni analog koji se koristi kao sredstvo za hemoterapiju. U prodaji je pod imenom Gemzar. Gemcitabin je organsko jedinjenje, koje sadrži 9 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 263.198 Da.

                                               

Putnički vagon

Putnički vagon je željezničko vučeno vozilo namijenjeno isključivo prijevozu putnika i davanju usluga putnicima od strane prijevoznika. Prema osnovnoj podjeli u putničke vagone spadaju: vagoni za prtljagu putnika vagoni za ručavanje vagoni restor ...

                                               

Centromera

Centromera je primarno suženje na hromozomu koje spaja sestrinske hromatide. Na centromeri se nalazi proteinska struktura, kinetohor, koja se formira na početku mitoze i ima ulogu da veže hromozom za deobno vreteno. Ona usmerava kretanje hromozom ...

                                               

Holesterol

Holesterol je najrasprostranjeniji sterol u organizmu. U pogledu hemijske strukture, holesterol kao i svi steroli, sadrži ugljenikov skeleton ciklo-pentano-perhidro-fenantrena, sa -OH grupom na trećem C-atomu, cis orijentisanom u odnosu –CH3 grup ...

                                               

DNK kraj

DNK kraj ili lepljivi kraj su izrazi koji označavaju krajeve molekula DNK. Ovaj koncept je značajan u molekulskoj biologiji, a posebno u kloniranju. Ovaj termin je takođe primenljiv na RNK. Lepljivi krajevi ili kohezivni krajevi formiraju bazne p ...

                                               

Glicerid

Gliceridi, ili acilgliceroli, su estri glicerola i masnih kiselina. Glicerol ima tri hidroksilne funkcionalne grupe, koje mogu da budu esterifikovane sa jednom, dve, ili tri masne kiseline čime se formiraju monogliceridi, digliceridi, i triglicer ...

                                               

Natrijum formijat

Kao so slabe kiseline mravlje kiseline i jake baze natrijum hidroksid, rastvor natrijum formijata u vodi reaguje kao baza: H C O − + H 2 O ⇋ H C O H + O H − {\displaystyle \mathrm {HCOO^{-}+H_{2}O\ \leftrightharpoons HCOOH+OH^{-}} } Rastvor mravl ...

                                               

Proteinska kinaza A

Proteinska kinaza A je familija enzima čija aktivnost je zavisna od nivoa cikličnog AMP u ćeliji. PKA je takođe poznata kao cAMP-zavisna proteinska kinaza EC 2.7.11.11). Proteinska kinaza A ima više funkcija u ćelija, koje obuhvataju regulaciju g ...

                                               

Eutropije

Flavije Eutropije je bio rimski istoričar koji je živeo i radio u drugoj polovini 4. veka. Zna se da je držao položaj carskog sekretara u Konstantinopolju i da je pratio cara Julijana u pohodu na Persijance. Živeo je i za vreme vladavine cara Val ...

                                               

Nikolaj Judenič

Nikolaj Nikolajevič Judenič je jedan od najuspješnijih generala vojske Carske Rusije za vrijeme Prvog svjetskog rata. Bio je vođa Bijele armije u sjeverozapadnoj Rusiji za vrijeme Ruskog građanskog rata.

                                               

Selenova kiselina

Selenova kiselina je hemijsko jedinjenje sa formulom H 2 SeO 4. Ona je oksokiselina selena, i njena struktura se preciznije opisuje sa 2 SeO 2. Kao što je predviđeno VSEPR teorijom, selenski center je tetraedralan, sa Se–O dužinom veze od 161 pm. ...

                                               

Pljuvačka

Pljuvačka predstavlja proizvod sekrecije pljuvačnih žlezda. Ona ima brojne značajne uloge, a predstavlja složenu mešavinu vode, jona, enzima, glikoproteina, proteoglikana, imunoglobulina, baktericidnih i drugih supstanci.

                                               

Potkivač

‎ Potkivač je zanatlija specijalizovan za potkivanje konja i volova. Potkovica se pomoću eksera pričvrsti konju za kopita ili volu za papke. Potkovice za konje i volove nisu iste pošto se i samo kopito i papak razlikuju. Pri potkivanju se mora pa ...

                                               

Iskušenik

Iskušenik je termin koji se u religiji koristi da se opiše osoba koja je se sprema da se zamonaši i koja se nalazi u nekoj vrsti provere da li je sposobna za monaški život. Reč dolazi od glagola iskušavati, pošto se pojedinac u tom periodu iskuša ...

                                               

Fototranzistor

Fototranzistor je tranzistor čija se kolektorska struja mijenja pod uticajem svjetlosti koja pada na njega. Zbog te osobine, nalazi primjenu kao elektronski senzor i pojačavač. Bitna osobina fototranzistora je da on osim detekcije, vrši i ulogu p ...

                                               

Međunarodni krivični sud

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine. Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritor ...

                                               

Crna čiopa

Crna čiopa je vrsta ptice iz roda Apus, koja naseljava područje Evrope i Azije, a krajem leta migrira na jug Afrike. Ova ptica je posebna na mnogo načina. Na mesta gnežđenja dolazi kao poslednja, a napušta ih prva; za pticu svoje veličine može da ...

                                               

Kiparska funta

Kiparska funta je službena valuta u Republici Kipar koja se koristi samo na grčkom delu ostrva. Iako je Kipar članica Evropske unije od 2004. godine, evro još nije postao nacionalna valuta pošto još nisu ispunjeni zahtevi Evropske unije u vezi in ...

                                               

3 FCI

Treća FCI grupa je rezervisana za pse tipa terijer. Naziv terijer potiče od latinskog Terra što označava zemlju, a pošto su ovi psi korišćeni za lov divljači pod zemljom odatle i zajednički naziv za veću grupu rasa.Terijeri su pticaru bliska rasa ...

                                               

Umra

Umra je vrsta islamskog hodočašća koja ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: tavaf, sa’j između Safe i Merve te brijanje glave ili skraćivanje kose. Hodočasnik će se prvo okupati ili uzeti abdest, mada je kupanje mn ...

                                               

Cyrix 6x86

Procesor 6x86 je u svojoj unutarnjoj arhitekturi kombinirao RISC i CISC dizajn dok je tijekom izvođenja proračuna koristio tada već zastarjeli direktni x86 princip od koga su Intel i AMD odustali između 1993. i 1995. godine. Pri tadašnjim ugradnj ...

                                               

Amfoternost

Amfoternost u hemiji predstavlja osobinu onih supstanci koje mogu reagovati i kao kiseline i kao baze. Mnogi metali kao što je cink, kalaj, olovo, aluminijum i berilijum i mnogi metaloidi imaju amfoterne okside ili hidrokside. Druga klasa amfoter ...

                                               

T-44

T-44 je bio sovjetski tenk koji je ušao u proizvodnju tijekom posljednje godine drugog svjetskog rata. T-44 je bio u stvarnosti međugeneracijski tenk između ratno popularnog T-34 i budućeg svjetski najmasovnije građenog tenka T-55. Kao takav tenk ...

                                               

Humanizovano antitelo

Humanizovana antitela su antitela životinjskog porekla čije proteinske sekvence su bile modifikovane da bi se povećala njihova sličnost sa prirodnim ljudskim varijantama antitela. Proces "humanizacije" se obično primenjuje na monoklonalnim antite ...

                                               

Katunska nahija

Katunska nahija je u Njegoševo vrijeme brojala oko dvadesetak hiljada duša, bez gradskog i administrativnog centra, razbacanih na prostoru skoro jednog sreza i izrazdvajanih bespućem, plemenskom omrazom i samovoljom. Prvi put od Cetinja do Rijeke ...

                                               

Dioza

Dioza je monosaharid koji sadrži dva atoma ugljenika. Pošto je opšta hemijska formula monosaharida n, gde je n tri ili više, dioza ne zadovoljava formalnu definiciju monosaharida. Uprkos tome ona se ponekad smatra najosnovnijim šećerom. Postoji s ...

                                               

Treći punski rat

Treći punski rat bio je treći i poslednji od punskih ratova između Kartagine i Rimske republike. Rat završava potpunim uništenjem grada Kartagine. Sve te teritorije okupira Rim, a stanovništvo ubija ili porobljava.

                                               

Hromatida

Hromatida je uzdužna polovina metafaznog hromozoma. Pre nego što se izvrši replikacija DNK, hromozom ima jedan molekul DNK koji se povezuje sa proteinima i nagradi jednu hromatidu. Posle replikacije hromozom dobija još jedan potpuno identičan mol ...

                                               

Etnocid

Etnocid je termin koji označava brisanje kulture, običaja i identiteta neke nacije. Iako se povremeno koristi kao zamjena za kulturni genocid, ovaj termin miješa etnicitet i kulturu. Kada je pregledavao pravnu i akademsku historiju upotrebe temin ...

                                               

Akreditiv

Akreditiv ili dokumentarni akreditiv je jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u međunarodnim razmjerima, a posebice u vanjskotrgovinskoj razmeni. Plaćanja dokumentarnim akreditivom smatraju se sigurnim i prihvatljivim za sudionike u platno ...

                                               

Palača Banke Italije u Puli

Palača Banke Italije u Puli počela se graditi u Puli na samom kraju 1937. godine prema projektu talijanskog arhitekta Vincenza Munarija. Zgrada je primjer talijanskog racionalizma, arhitektonskoga stila koji se razvijao tijekom fašističkoga režim ...

                                               

Lise Meitner

Lise Meitner je austrijska fizičarka koja je proučavala radioaktivnost i nuklearnu fiziku. Kemijski element 109 meitnerij nazvan je u njezinu čast. Rođena je kao 8 dijete u židovskoj obitelji u Beču. Unatoč protivljenju njezinih roditelja, išla j ...

                                               

Ko plimu uhvati

Nekoliko nedelja pošto se oženio privlačnom, mladom udovicom Gordon Cloade biva tragično ubijen u eksploziji bombe u londonskom naselju. Bukvalno preko noći, bivša Gospođa Underhay je postala jedini nasljednik ogromnog bogatstva Cloadeove porodic ...

                                               

Vulkanski aglomerati

Vulkanski aglomerati pripadaju grupi vulkanoklastičnih stena. Nastaju nagomilavanjem i vezivanjem vulkanskih bombi. Vulkanski aglomerat je po načinu pojavljivanja i postanka veoma sličan vulkanskoj breči, ali su kod njega fragmenti zaobljeni. I n ...

                                               

Kratki mač

Kratki mač, isto jednoručni mač, je definicija za mača sa dužinom sečiva od 40 do 80 cm, ponekad i metar. Mada se u jednoručne mačeve ponekad broje i dugi mačevi sa sečivom dužim od gore navedene klasifikacije, jer se vode jednom rukom, na primer ...

                                               

Ambalaža

Da bi se proizvod zaštitio tj. sigurno transportovao, skladištio i dostavio do krajnjeg potrošača on mora da se stavi u određeni sud, omot. tj. ambalažu. Amabalaža štiti proizvod od raznih mehaničko fizičkih uticaja, hemijskih i mikrobioloških, k ...

                                               

Aachenski mir (1668)

Devolucioni rat 1667-1668 Luj XIV vodi u pokušaju da pripoji španske teritorije. Kao suprug Marije Terezije, on nastoji da nakon smrti španskog kralja Filipa IV 1665 preuzme nasleđe. Pošto Terezija ne dobija nasleđe, francuske snage pod Kondeom u ...

                                               

KV-1

Kliment Voroshilov 1 ili skraćeno KV-1 je bio sovjetski tenk tijekom drugog svjetskog rata Od prvobitnog dizajna KV nastao je i njegov bratski projekt KV-2 koji pošto je također tenk ima svoju samostalnu stranicu na wikipediji. S druge strane u t ...

                                               

Enol

Enoli su alkeni sa hidroksilnom grupom na jednom od ugljenikovih atoma dvostruke veze. Alkeni sa hidroksilnim grupama na obe strane dvostruke veze se nazivaju endioli. Deprotonisani anjoni enola su enolati. Redukton je jedinjenje koje ima endioln ...

                                               

Bukefal

Bukefal bio je konj Aleksandra Makedonskog. Bukefal spada među najpoznatije konje u istoriji. Postoje podaci da je neki tesalijski stočar ponudio Filipu Makedonskom, Aleksandrovom ocu, da kupi konja. Pošto niko nije umeo da ga jaše, Filip je odbi ...